Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

Uplatnění reklamace

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Reklamace nebude akceptována, pokud bude palivo nesprávně skladováno a tím vzniknou předmětné vady.

Pokud se reklamace týká váhy paliva, je nutné ji provést okamžitě při převzetí paliva. Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná, je kupující povinen uhradit náklady spojené s převážením paliva.

Jakostní vady zjevné

Má-li kupující za to, že dodané palivo vizuálně neodpovídá parametrům uváděným výrobcem (obsah prachu, nadsítného či podsítného, hlušiny), bezodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady, nejdéle však do 7 dnů od převzetí dodávky. Prodávající navrhne řešení do třech pracovních dnů od přijetí reklamace.

Jakostní vady skryté

Má-li kupující zato, že dodané palivo obsahuje vysoký obsah popela, má nízkou výhřevnost či má jinou skrytou vadu, kterou nemohl objektivně vizuálně zjistit při převzetí dodávky, oznámí zjištěnou vadu a umožní pracovníkovi dodavatele provést odběr kontrolního vzorku reklamovaného paliva. Tento vzorek dodavatel postoupí akreditované laboratoři pevných paliv a po obdržení výsledků provedených analýz prokazatelným způsobem vyrozumí kupujícího o konečném řešení reklamace. Je-li reklamace oprávněná, hradí náklady účtované laboratoří v plné výši prodávající, v opačném případě, hradí pak veškeré náklady na reklamační řízení kupující.

Reklamovat palivo na vady skryté lze maximálně do 60 dnů ode dne dodání.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

Přijímání reklamací

Reklamace jsou přijímány na tel. 374 631 928 nebo na e-mailu Milan.Narusevic@seznam.cz

 

Tento reklamační řád platí pro reklamaci pevných paliv u firmy Milan Naruševič, Kladruby.